MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» C# » form上有四个BUTTON,窗口大小 改变地,怎么使四个B

form上有四个BUTTON,窗口大小 改变地,怎么使四个BUTTON均匀分布

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-12-18  浏览:108次
form上有四个BUTTON,窗口大小 改变地,如何使四个BUTTON均匀分布
仅Achor属性好象不能达到目的
我记得2005里有自动放大和收缩的属性,2003里怎么找不到

------解决方案--------------------
工具栏上就有均匀分布的按钮。
------解决方案--------------------
如果是程序中处理的话,处理Form的Resize事件,计算一下重新排列就是了。
------解决方案--------------------
都是很好的建议! 值得学习

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有