MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» C# » 在新公司接触到的货色~寒

在新公司接触到的货色~寒

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-12-12  浏览:3次
在新公司接触到的东西~寒
生成EXCEL,不要用HTML那种,只改改扩展名

在网页里使用TCPCLIENT获取DELPHI丢在某端口里的数据,并用AJAX实时显示在页面上

把图片上传到数据库,并显示出来,查看该列占用了多大空间

查询数据库的表列表,查询数据表的列列表

读取USB设备上的KEY,并保存至数据库

每天接触到的东西搞得头大,一个C++哥们上来给我写了一句
*(*A)=rData;
晕了半天...

ReaderWriterLock写文件

做一个12*10的格子,在线用绿色,离线用灰色,工作用黄色,离岗用红色表示...

.....

不说了,继续晕去了.

------解决方案--------------------
打120吧
------解决方案--------------------

------解决方案--------------------
好好学吧对你有帮助的

------解决方案--------------------
我晕
------解决方案--------------------
哈哈,醒来就该学习了

------解决方案--------------------
先别晕,多找找资料
有挑战才会有提高
------解决方案--------------------
加油
------解决方案--------------------
关注
------解决方案--------------------
MARK
不断提高
------解决方案--------------------
探讨
MARK
不断提高

------解决方案--------------------
深表同情......
------解决方案--------------------
探讨
MARK
不断提高

------解决方案--------------------
晕倒后醒来再进行吧,做这行的拼的就是学习能力
------解决方案--------------------
在前进路上,哈哈
------解决方案--------------------
探讨
晕倒后醒来再进行吧,做这行的拼的就是学习能力

------解决方案--------------------
认真研究一下都不是太难的问题
------解决方案--------------------
呵呵,如果接触的都是做过的,那还有什么意思?
------解决方案--------------------
探讨
呵呵,如果接触的都是做过的,那还有什么意思?

------解决方案--------------------
呵呵
------解决方案--------------------
太刺激啦~~~~~~~~~~~

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有