MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» C++ » 问下这个有关问题

问下这个有关问题

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-02-13  浏览:11次
问下这个问题
#include <iostream>
using   namespace   std;

class   student
{
private:
char   xh[10],name[20];
        float   cj;
public:
void   cx(char   xh)
{int   i,j;
               
for(i=1;i <10;i++)
if(   xh==xs[i].xh)     //   这里是错在哪里???
{
cout < < "xue   sheng   xin   xi: " < <endl < < "xh           name           cj           " < <endl < <xs[i].xh < < "           " < <xs[i].name < < "           " < <xs[i].cj < < "           ";
                break;

}
}
void   set()
{
cout < < "shu   ru   xue   sheng   qi   ben   xin   xi:\n ";
for(i=1;i <10;i++)
{
cout "xh       name             cj ";
cin> > xs[i].xh> > xs[i].name> > xs[i].cj;
}
}

};
class   xs[10];


int   main()
{
char   xhao[10];
set();
cout < < "shu   ru   ni   yao   cha   xu   de   xh:\n ";
cin> > xh;
cx(xhao);
return   0;


}


错误信息:
--------------------Configuration:   Cppfdf1   -   Win32   Debug--------------------
Compiling...
Cpp1.cpp
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(14)   :   error   C2065:   'xs '   :   undeclared   identifier
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(14)   :   error   C2109:   subscript   requires   array   or   pointer   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(14)   :   error   C2228:   left   of   '.xh '   must   have   class/struct/union   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(16)   :   error   C2109:   subscript   requires   array   or   pointer   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(16)   :   error   C2228:   left   of   '.xh '   must   have   class/struct/union   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(16)   :   error   C2109:   subscript   requires   array   or   pointer   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(16)   :   error   C2228:   left   of   '.name '   must   have   class/struct/union   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(16)   :   error   C2109:   subscript   requires   array   or   pointer   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(16)   :   error   C2228:   left   of   '.cj '   must   have   class/struct/union   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(24)   :   error   C2065:   'i '   :   undeclared   identifier
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(26)   :   error   C2143:   syntax   error   :   missing   '; '   before   'string '
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(27)   :   error   C2109:   subscript   requires   array   or   pointer   type
D:\zy\C++编程作业\my空间\Cpp1.cpp(27)   :   error   C2228:   left   of   '.xh '   must   have   class/struct/union   type

文章评论

Web开发人员为什么越来越懒了?
Web开发人员为什么越来越懒了?
中美印日四国程序员比较
中美印日四国程序员比较
程序员的鄙视链
程序员的鄙视链
编程语言是女人
编程语言是女人
当下全球最炙手可热的八位少年创业者
当下全球最炙手可热的八位少年创业者
程序员眼里IE浏览器是什么样的
程序员眼里IE浏览器是什么样的
每天工作4小时的程序员
每天工作4小时的程序员
总结2014中国互联网十大段子
总结2014中国互联网十大段子
程序员应该关注的一些事儿
程序员应该关注的一些事儿
亲爱的项目经理,我恨你
亲爱的项目经理,我恨你
漫画:程序员的工作
漫画:程序员的工作
老程序员的下场
老程序员的下场
程序员都该阅读的书
程序员都该阅读的书
做程序猿的老婆应该注意的一些事情
做程序猿的老婆应该注意的一些事情
60个开发者不容错过的免费资源库
60个开发者不容错过的免费资源库
写给自己也写给你 自己到底该何去何从
写给自己也写给你 自己到底该何去何从
要嫁就嫁程序猿—钱多话少死的早
要嫁就嫁程序猿—钱多话少死的早
我跳槽是因为他们的显示器更大
我跳槽是因为他们的显示器更大
那些争议最大的编程观点
那些争议最大的编程观点
什么才是优秀的用户界面设计
什么才是优秀的用户界面设计
老美怎么看待阿里赴美上市
老美怎么看待阿里赴美上市
程序员必看的十大电影
程序员必看的十大电影
Java 与 .NET 的平台发展之争
Java 与 .NET 的平台发展之争
10个调试和排错的小建议
10个调试和排错的小建议
程序员和编码员之间的区别
程序员和编码员之间的区别
“懒”出效率是程序员的美德
“懒”出效率是程序员的美德
程序员周末都喜欢做什么?
程序员周末都喜欢做什么?
Web开发者需具备的8个好习惯
Web开发者需具备的8个好习惯
程序员最害怕的5件事 你中招了吗?
程序员最害怕的5件事 你中招了吗?
为啥Android手机总会越用越慢?
为啥Android手机总会越用越慢?
Java程序员必看电影
Java程序员必看电影
10个帮程序员减压放松的网站
10个帮程序员减压放松的网站
旅行,写作,编程
旅行,写作,编程
团队中“技术大拿”并非越多越好
团队中“技术大拿”并非越多越好
十大编程算法助程序员走上高手之路
十大编程算法助程序员走上高手之路
初级 vs 高级开发者 哪个性价比更高?
初级 vs 高级开发者 哪个性价比更高?
如何成为一名黑客
如何成为一名黑客
我的丈夫是个程序员
我的丈夫是个程序员
聊聊HTTPS和SSL/TLS协议
聊聊HTTPS和SSL/TLS协议
科技史上最臭名昭著的13大罪犯
科技史上最臭名昭著的13大罪犯
如何区分一个程序员是“老手“还是“新手“?
如何区分一个程序员是“老手“还是“新手“?
看13位CEO、创始人和高管如何提高工作效率
看13位CEO、创始人和高管如何提高工作效率
不懂技术不要对懂技术的人说这很容易实现
不懂技术不要对懂技术的人说这很容易实现
程序员的一天:一寸光阴一寸金
程序员的一天:一寸光阴一寸金
我是如何打败拖延症的
我是如何打败拖延症的
软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有