MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» .NET面试 » 日前间歇性的反应迟钝,记忆力衰退,难道真的是老了

日前间歇性的反应迟钝,记忆力衰退,难道真的是老了?

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-12-27  浏览:9次
最近间歇性的反应迟钝,记忆力衰退,难道真的是老了????
痛苦中。。。

------解决方案--------------------
SF 哈哈
------解决方案--------------------
不要想得太多了
------解决方案--------------------
累了就需要休息,轻松一下,enjoy your life
------解决方案--------------------
同苦中。。。
------解决方案--------------------
多休息 多玩玩游戏就好了
------解决方案--------------------
别是工作压力过大
------解决方案--------------------
just relax
play game ,travel....
------解决方案--------------------
明顯加班太多!
找老板索賠,身體損失費,精神損失費共計360萬!
------解决方案--------------------
放松放松
------解决方案--------------------
出去玩玩就会好的。。
------解决方案--------------------
活的意思不就是为了自己能活的好点吗!干吗那么累着自己
------解决方案--------------------
天生丽质你就难自弃
------解决方案--------------------
relax
------解决方案--------------------
take it easy
------解决方案--------------------
明显地... 老了...
------解决方案--------------------
haha
------解决方案--------------------
jf

------解决方案--------------------
放松放松
------解决方案--------------------
人没老,心老了,呵呵
------解决方案--------------------
放松就好了。
------解决方案--------------------
吃点营养药,好好休息一阵子。 身体是革命的本钱啊。
------解决方案--------------------
累了就休息
------解决方案--------------------
路还长着,多年为以后想想,珍惜身体啊!
------解决方案--------------------
嗯,同感
------解决方案--------------------
出去远游一下
------解决方案--------------------
放松放松
------解决方案--------------------
需要身体锻炼~
需要新鲜空气~

------解决方案--------------------
同情
------解决方案--------------------
.
------解决方案--------------------
up
------解决方案--------------------
现在医院都比较贵,而且水平也不高。不过还是要去医院看看,马虎不得
------解决方案--------------------
up
------解决方案--------------------
身体是革命的本钱,虽然不用革命了,但身体和本钱我们都要.
------解决方案--------------------

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有