MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» Java Web开发 » 关于相对路径与绝对路径,该如何处理

关于相对路径与绝对路径,该如何处理

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-12-31  浏览:48次
关于相对路径与绝对路径
昨天下了一个jspSmartUpload包,保存路径的设置用的绝对路径,比如说: "c:\\photo\\upload\\ ".我想该成相对路径,比如根目录是\photo,于是我设置成: "\photo\upload\ "但是不行,大家可否告诉我应该如何去设置呢?

------解决方案--------------------
绝对路径是相对你的工程的
------解决方案--------------------
路过看看

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有