MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» Java Web开发 » *jsp倒出Excel有关问题求救*

*jsp倒出Excel有关问题求救*

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-11-16  浏览:439次
*****************jsp倒出Excel问题求救***********
我要出来是
                              ***********某某报表****************
    row1                           名称                 地址                   时间            
    row2                                               南京市
    row3                           南名1                   地址1                 时间1  
    row4                           南名2                   地址2                 时间2  
    row5                                                 北京市
    row6                           北名1                   地址1                 时间1
    row7                           北名2                   地址2                 时间2
    row8                           北名3                   地址3                 时间3
.....
就是会有市下面再出来记录,可又不知道之后的记录条数,所以,之后的行不好定,有知道的或做过类似的朋友请指教下,谢谢^_^

------解决方案--------------------
这些数据应该是从数据库中查出来的吧
那就可以确定数据的记录数啊?
怎么会不能确定呢?

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有