MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» Java Web开发 » 怎么使用java发传真?各位,这个想法有没有可能实现

怎么使用java发传真?各位,这个想法有没有可能实现啊

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-12-07  浏览:3485次
如何使用java发传真?各位大虾,这个想法有没有可能实现啊?
如题,想实现一个类似java   发邮件的功能,各位大虾给点思路或者资料。

------解决方案--------------------
发邮件还是发传真啊?
------解决方案--------------------
产注

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有