MyException - 我的异常网
当前位置:我的异常网» QT开发 » 中文的char*怎么转换成QString

中文的char*怎么转换成QString

www.MyException.Cn  网友分享于:2013-06-20  浏览:251次
中文的char*如何转换成QString?
str= QString(QLatin1String(xxx))

我是用这个,但是当xxx是中文的时候就变乱码了,

中文的char*跟QString到底要怎样互相转换?

------解决方案--------------------
你的是QT几?

char *ch = "中文的char*如何转换成QString?";
QString str(ch);

我的QT5直接这样可以转换。

------解决方案--------------------
Qt5:可以像楼上一样直接用
Qt4  :char *ch = "我是中文";
           QString str = QString::fromUtf8(ch));
------解决方案--------------------
引用:
Qt5:可以像楼上一样直接用
Qt4  :char *ch = "我是中文";
           QString str = QString::fromUtf8(ch));

  或者QString str = QString::fromLocal8Bit(ch);
------解决方案--------------------
引用:
是QT4,

那QString到char*应该怎么转呢?


qbyteArray b =QString::toutf8();
char* c = b.data()

文章评论

软件开发程序错误异常ExceptionCopyright © 2009-2015 MyException 版权所有